در قسمت شمالی دِیر آمِناپرگیچ مقدس و روبروی کلیسای هُوسِپ آرِماتاتسی مقدس، در مجاورت ساختمان موزه، ساختمان کتابخانه قرار دارد که در سال 1884 میلادی توسط خلیفه هُوْهاننِس سورِنیان (Hovhannes Sourenyan) بنیان نهاده شد. این کتابخانه محل نگهداری بیش از سی هزار جلد کتاب به زبان¬های ارمنی، انگلیسی، فارسی و غیره می¬باشد. کتابخانه¬ی دِیر آمِناپرگیچ مقدس با وجود اسناد و مدارك تاريخی موجود در بخش آرشیو، كه قدمت بعضی از آنها به بیش از چهارصد سال می¬رسد، از مهم¬ترین مراکز ارمنی¬شناسی می¬باشد.
استفاده از کتب این کتابخانه برای مراجعین غیرارمنی با ارائه¬ی معرفی¬نامه، در محل و در ساعات اداری امکان¬پذیر می¬باشد.