براي اداره امور مذهبي خليفه گري، مجمع نمايندگان از بين اعضای خود يا خارج هيئتي بنام هيئت مذهبي خليفه گري ارامنه اصفهان و جنوب ايران مركب از 5 نفر (3 نفر روحاني و 2 نفر غير روحاني) با اكثريت نسبي آراء براي مدت 2 سال انتخاب مي نمايد.

همزمان با انتخاب هيئت مذهبي دو نفر (يك نفر روحاني و يك نفر غير روحاني) نيز بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند كه در صورت لزوم براي عضويت در هيئت مذهبي دعوت مي شوند. انتخاب اعضاي هيئت مذهبي براي دوره هاي متوالي بلامانع است.

هيئت مذهبي در اولين جلسه خود هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، نايب رئيس و دو دبير با اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايد.

وظايف و اختيارات هيئت مذهبي به شرح زير مي باشد.

الف) نظارت بر امور مذهبي خليفه گري بر اساس اصول، قواعد و سنتهاي كليساي مقدس حواري ارمنستان و اقدام به تربيت روحانيون و خادمين كليسا.

ب) تشويق و ترغيب آموزش مذهبي در جامعه ی ارامنه حوزه خليفه گري بخصوص تقويت آموزش مذهبي و اخلاقي نوجوانان در مدارس و زندگي روزمره.

ج) رسيدگي به اختلافات خانوادگي-زناشوئي و اتخاذ تصميمات مقتضي و عنداللزوم صدور طلاق نامه بر اساس قوانين و اصول لايتغير و سنتهاي كليساي مقدس حواري ارمنستان و با توجه به قوانين جاري كشور و قوانين خاص محكمه شرع كليساي ارمني.

د)عمل و اقدام بعنوان وصي، موصي له، قيم و تعيين داور و امين قيم و اداره اموال صغار و انجام امور فرزند خواندگي و تملك اموال بلاوراث متوفيات پيرو كليساي مقدس حواري ارمنستان بر اساس مقررات احوال شخصيه و حقوق ارثيه و قواعد و آداب و رسوم مسلم متداوله كليسا با توجه به قوانين جاري كشور.

ه) معرفي نماينده به اداره ثبت احوال جهت تصدي دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارامنه و نظارت بر آن.

و) تهيه و تحويل دفاتر خاص آمار به هيئت هاي كليساها جهت ثبت منظم آمار تعميد يافتگان، مزدوجين و متوفيات ارامنه ی تابع كليساي مقدس حواري ارمنستان تابع حوزه فعاليت خليفه گري.

ز)صدور گواهي تعميد، ازدواج، فوت و غيره.

ح)تنظيم گزارش فعاليت سالانه و تسليم آن به مجمع نمايندگان.