مجمع نمايندگان عاليترين مرجع جماعت ارامنه اصفهان و جنوب ايران مي باشد و كليه ی تصميمات آن در تمام موارد براي تمام اركان و شعب تابع لازم الاجرا مي باشد.
مجمع نمايندگان متشكل از نمايندگان روحاني و غير روحاني قاطبه ارامنه ساكن حوزه جغرافيائي فعاليت خليفه گري به نسبت يك هفتم روحاني و شش هفتم غير روحاني مي باشد.
نمايندگان روحاني از بين جامعه روحانيت و از طريق مجمع روحانيت و نمايندگان غير روحاني از طريق شوراها، هيئت ها و اجتماع جماعت ارامنه حوزه خليفه گري بر اساس آئين نامه هاي داخلي انتخاب مي شوند. جماعت ارامنه ساكن حوزه هاي فعاليت خليفه گري به ازاء هر پانصد نفر يك نماينده و كسر پانصد نفر نيز در صورتيكه بيش از 250 نفر باشند يك نماينده انتخاب مي نمايند. حوزه هاي كم جمعيت ولي سازمان يافته نواحي خليفه گري صرفنظر از تعداد مشخص شده، هر ناحيه مي تواند يك نماينده معرفي نمايد.
اعضاي مجمع نمايندگان براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد هر يك از آنها براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
رسيدگي به اعتراضات عليه نحوه انتخابات و منتخبين از اختيارات شوراي خليفه گري و تصميم گيري آن بعهده ی مجمع نمايندگان مي باشد.
به جز نمايندگان مذكور، خليفه و يك نماينده از شوراي خليفه گري و يك نماينده از هيئت مذهبي با حق راي در جلسات مجمع نمايندگان شركت مي نمايند.
افراد زير بصورت مشورتي در جلسات مجمع نمايندگان شركت مي نمايند.
الف) نمايندگان خليفه گري در حوزه مذهبي سيليسي.
ب) بقيه ی اعضای شورا و هيئت هاي منتخب مجمع نمايندگان.
با پيشنهاد شوراي خليفه گري و تأئيد دو سوم نمايندگان حاضر در جلسه مي توان تا يك ششم تعداد نمايندگان داراي حق راي افراد صاحب نظر جامعه را بصورت مشورتي به جلسه مجمع دعوت نمود.
هر يك از نمايندگان بايد اعتبارنامه اي از طرف هيئت رئيسه (شورا، هيئت يا اجتماع انتخاب كننده) خود داشته باشد. مجمع نمايندگان در اولين جلسه ی خود كه با دعاي خليفه گشايش مي يابد پس از رسيدگي و تأئيد صحت اعتبارنامه هاي مننتخبين (نمايندگان) توسط هيئت رئيسه ی سني، اقدام به انتخاب هيئت رئيسه ی دائمي متشكل از يك رئيس، يك نايب رئيس و دو دبير با اكثريت نسبي آراء براي يك دوره دو ساله مي نمايد. جلسات مجمع نمايندگان بصورت عادي سالي يكبار با حضور نمايندگان تشكيل مي گردد.
خليفه، هيئت رئيسه ی دائمي، شوراي خليفه گري، هيئت مذهبي، هيئت بازرسان و يا يك سوم اعضاء مجمع نمايندگان در صورت مشاهده موارد مهم و ضروري مي توانند كتباً با ذكر مورد پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع نمايندگان بصورت فوق العاده را بنمايند. هيئت رئيسه دائمي مكلف است در مدت حداكثر 20 روز از تاريخ دريافت تقاضا اقدام به دعوت جلسه فوق العاده مورد در خواست را بنمايد. جلسات مجمع نمايندگان فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت پيدا ميكند و فقط به موارد مطروحه كه به هيئت رئيسه تقديم شده و در دستور جلسه قرار گرفته است رسيدگي مي نمايد.
محل تشكيل جلسات مجمع نمايندگان در محل خليفه گري مي باشد. تغيير محل جلسات با نظر شوراي خليفه گري و هيئت رئيسه ميسر خواهد بود.
وظائف و اختيارات مجمع نمايندگان بشرح زير مي باشد.
الف) انتخاب خليفه يا قائم مقام خليفه از ميان 3 نامزد تصدي اين مقام كه از طرف مركز حوزه مذهبي سيليسي معرفي شده باشند. بديهي است در صورت وجود افراد تبعه ايران در فهرست سه نفره فوق الذكر، روحاني كه تبعيت ايران را دارد، به سمت خليفه انتخاب خواهد شد. بعد از انتخاب خليفه يا قائم مقام خليفه مراتب جهت تأئيد به حوزه مذهبي سيليسي منعكس ميگردد.
ب) تغيير خليفه يا قائم مقام خليفه (كه توسط مجمع فوق العاده صورت ميگيرد).
ج) استماع گزارش مالي و فعاليت شوراي خليفه گري، هيئت مذهبي، هيئت بازرسان و بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي شوراي خليفه گري.
د) انتخاب اعضای شوراي خليفه گري و 3 نفر عضو علي البدل.
ه) انتخاب اعضای مذهبي و 2 نفر عضو علي البدل.
و) انتخاب اعضاء هيئت بازرسان و 1 نفر عضو علي البدل.
ز) انتخاب نمايندگان جماعت ارامنه ی اصفهان و جنوب ايران جهت شركت در مراسم تطهير روغن مقدس (مِرون - Meron) كه در مركز حوزه ی مذهبي سيليسي صورت مي گيرد و شركت در جلسات مجمع عمومي حوزه ی مذهبي سيليسي و شركت در گزينش و يا مراسم تدفين مرجع عالي مذهبي ارامنه ی حوزه ی مذهبي سيليسي.
ح9) تصويب آئين نامه هاي داخلي مربوط به هيئت هاي محلي.
ت) تصويب اساسنامه ی جماعت ارامنه ی اصفهان و جنوب ايران.
ي) رسيدگي به پيشنهادات مربوط به تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه و تصويب آن از اختيارات مجمع قوق العاده نمايندگان مي باشد. پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه از جانب شوراي خليفه گري، هيئت مذهبي يا يك سوم اعضاء مجمع نمايندگان مقدور مي باشد كه بايد كتباً و با ذكر دلائل تسليم هيئت رئيسه دائمي مجمع نمايندگان گردد. تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه با دو سوم آراء مجمع نمايندگان ميسر است.
ك) تعيين مبالغ حق السهم پرداختي مذهبي نواحي خليفه گري.
ل) رسيدگي به مسائل مطروحه در مورد خليفه گري يا قائم مقام خليفه و ارائه پيشنهاد به مرجع مذهبي حوزه سيليسي.
م) رسيدگي به شكايات مطروحه عليه شوراي خليفه گري و هيئت مذهبي و صدور راي مقتضي.